SFDR

 
INFORMACJE UDOSTĘPNIANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019) („Rozporządzenie SFDR”) ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące: (i) przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, (ii) brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także (iii) w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.
 2. Na gruncie Rozporządzenia SFDR Flash Ventures ASI sp. z o.o. („FV”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a prawa uczestnictwa w FV (udziały) stanowią produkt finansowy.

PRZEJRZYSTOŚĆ STRATEGII DOTYCZĄCYCH RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH

 1. Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR ustanawia obowiązek publikacji na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
 2. FV posiada następującą strategię dotyczącą wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych:
  a) mając świadomość istotnych zagrożeń wynikających ze zmian związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi, pracowniczymi, dotyczącymi poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, FV podejmuje działania nakierowane na dokonywanie inwestycji, uwzględniając powyższe czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem („czynniki ESG”).
  b) FV w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej uwzględnia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych powyższe czynniki ESG, które – jeżeli wystąpiłyby – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
  c) Analiza czynników ESG w związku z dokonywaniem inwestycji jest elementem procesu decyzyjnego, na podstawie którego FV w ramach dostępnych zasobów i możliwości pozyskuje dane i informacje, aby podejmować decyzje w oparciu o możliwie najpełniejszy obraz działalności danego podmiotu lub przedsięwzięcia.
  d) Czynniki ESG uwzględniane są przez FV w sposób pozytywny oraz negatywny, tj. poprzez dokonywanie analizy konkretnych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem powyższych czynników oraz wyłączenie ze spektrum inwestycyjnego poszczególnych branż, sektorów oraz podmiotów niespełniających ustalonych kryteriów.

PRZEJRZYSTOŚĆ W ZAKRESIE NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE PODMIOTU

 1. FV nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, przy czym uwzględnia strategię, o której mowa powyżej.
 2. W prowadzonej działalności FV dąży do dokonywania inwestycji w podmioty, które w swojej działalności biorą pod uwagę czynniki uwzględniające czynniki mające wpływ na zrównoważony rozwój.
 3. Uwzględniając skalę prowadzonej działalności FV uznaje, że uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju byłoby nieefektywne i niemiarodajne, zarówno kosztowo, jak i jakościowo, zwłaszcza w kontekście braku utrwalonych standardów rynkowych w tym zakresie oraz z uwagi na brak pełnej regulacji prawnej.
 4. W przypadku uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę powyższe, istniałoby ryzyko, że FV w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych nie byłoby w stanie samodzielnie w sposób kompleksowy i rzetelny zweryfikować wszystkich informacji dotyczących sposobu i zakresu stosowanych praktyk dla odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Powyższe podejście zostanie poddane ponownemu przeglądowi nie później niż do końca 2023 r. i może ulec zmianie w szczególności w związku ze zmianami polityki inwestycyjnej FV, przyjęciem nowych regulacji prawnych lub w razie ukształtowania się nowych praktyk rynkowych.

PRZEJRZYSTOŚĆ POLITYKI WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 1. FV jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, zgodnie z art. 70b ust. 4 w zw. z art. 70j ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie jest zobowiązany do przyjęcia i stosowania polityki wynagrodzeń.
 2. Z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz brak posiadania polityki wynagrodzeń, FV nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.