SFDR

 
INFORMACJE UDOSTĘPNIANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH 
 INFORMACJE PODSTAWOWE 
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019) („Rozporządzenie SFDR”) ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące: (i) przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, (ii) brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także (iii) w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.
  2. Na gruncie Rozporządzenia SFDR Flash Ventures ASI sp. z o.o. („FV”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a tytuły uczestnictwa w FV stanowią produkt finansowy. 

PRZEJRZYSTOŚĆ STRATEGII DOTYCZĄCYCH RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH 

  1. Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR ustanawia obowiązek publikacji na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.  
  2. FV nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i nie wyklucza, iż wprowadzi taką strategię w przyszłości. 

PRZEJRZYSTOŚĆ W ZAKRESIE NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE PODMIOTU 

  1. Z uwagi na specyfikę polityki inwestycyjnej FV, która zakłada w głównej mierze inwestowanie w instrumenty udziałowe spółek niepublicznychFV nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.  
  2. Uwzględniając skalę prowadzonej działalności FV uznaje, że uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju byłoby nieefektywne i niemiarodajne, zarówno kosztowo, jak i jakościowo, zwłaszcza w kontekście braku utrwalonych standardów rynkowych w tym zakresie oraz z uwagi na brak pełnej regulacji prawnej, w związku z toczącymi się pracami wspólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nad opracowaniem projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS), które mają na celu ustalenie sposobu wykonywania istotnej części obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR. 
  3. Powyższe podejście zostanie poddane ponownemu przeglądowi nie później niż do końca półrocza 2023 r. i może ulec zmianie w szczególności w związku ze zmianami polityki inwestycyjnej FV, przyjęciem nowych regulacji prawnych lub w razie ukształtowania się nowych praktyk rynkowych.  
  4. FV jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, zgodnie z art. 70b ust. 4 w zw. z art. 70j ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie jest zobowiązany do przyjęcia i stosowania polityki wynagrodzeń.  
  5. Z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz brak posiadania polityki wynagrodzeń, FV nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.