POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000922002, numerem NIP: 5252876823 oraz numerem REGON: 389968480 (dalej jako „Flash Ventures ASI”).

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA*

Flash Ventures ASI jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
1) kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają Administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte w CV);
2) osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora);
3) osób, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych od Flash Ventures ASI (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
4) osób, które zapisały się do usługi Newsletter (adres e-mail).
* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.
2.1. REKLAMA BEHAWIORALNA
Poza danymi opisanymi powyżej Flash Ventures ASI przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.flashventures.pl dla celów reklamy behawioralnej – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie). Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie „Polityka plików cookie”.

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
3.1. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY
1) 
Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Kodeks Pracy, oraz udzielona przez Państwa zgoda).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy Flash Ventures ASI w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
3) Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4) Podanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
5) Flash Ventures ASI nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.2. OSOBY PRZESYŁAJĄCE ZAPYTANIA POPRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE, POCZTĘ E-MAIL ORAZ TELEFONICZNIE
1)
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Flash Ventures ASI.
3) Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej Administratora.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
5) Flash Ventures ASI nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.3. OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY CHĘĆ OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH OD FLASH VENTURES ASI
1)
 Dane osobowe w zależności od zakresu udzielonej zgody będą przetwarzane dla celów marketingowych:
a) przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych);
b) przesyłania informacji handlowych od spółek z grupy kapitałowej Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych/udostępnienie danych do spółek z grupy kapitałowej).
2) Dane te mogą być udostępniane:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w przypadku udzielenia stosownej zgody):
i. Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 922002;
ii. Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 755303.
3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do utrzymywania kontaktów z Flash Ventures ASI/otrzymywania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody.
6) Flash Ventures ASI nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.4. OSOBY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER
1)
 Dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Flash Ventures ASI.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi Newsletter.
6) Flash Ventures ASI nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
2) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. DANE KONTAKTOWE
Dane kontaktowe Administratora danych:
Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
adres e-mail: biuro@flashventures.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
adres e-mail: biuro@flashventures.pl

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
O zasadach wykorzystywania plików cookie mogą Państwo przeczytać w naszej „Polityce plików cookie”.